Danh Sách Đơn Hàng Thực Tập Sinh

Tên Công Việc Địa Điểm Làm Việc Ngày Tuyển
Tuyển 6 Nam - Đơn Hàng Bo Sắt Hiroshima, Nhật Bản 9/2017