Danh Sách Đơn Hàng Thực Tập Sinh

Tên Công Việc Địa Điểm Làm Việc Ngày Tuyển
Tuyển 6 Nam - Thợ Hồ Shiga, Nhật Bản 05/2019
Tuyển 6 Nam - Lắp Ráp Giàn Giáo Kyoto, Nhật Bản 05/2019
Tuyển 9 Nam - Sơn Xây Dựng Kyoto, Nhật Bản 05/2019
Tuyển 9 Nam - Mộc Xây Dựng Hyogo, Nhật Bản 4/2019
Tuyển 9 Nam - Gia Công Cơ Khí Hyogo, Nhật Bản 4/2019
Tuyển 9 Nam - Đúc khuôn Osaka, Nhật Bản 4/2019
Tuyển 8 Nam - Đúc Kim Loại Shiga, Nhật Bản 4/2019
Tuyển 9 Nam - Tháo Dỡ Kyoto, Nhật Bản 3/2019
Tuyển 9 Nam - Mộc Xây Dựng Hyogo, Nhật Bản 4/2019
Tuyển 12 Nam - Gia Công Cơ Khí Và Kiểm Tra Máy Móc Kyoto, Nhật Bản 3/2019